به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

آشفتگی جنسیتی جودیت باتلر

آشفتگی جنسیتی جودیت باتلر
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: جمعه، 6 تير ماه، 1393
بازدید: 152
قیمت : 50,000 ریال
حجم فایل : 1.64 Mb
تعداد صفحات : 302 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

نشر الكترونيكي اين كتاب همزمان به گشايش دو جبهه مبارزه اشاره دارد : توسعه نشر الكترونيكي به جامعه queer به منزله شكستن سد سانسور و سركوب رژيم حاكم از يكسوي و معرفي و بسط انديشه انديشمندان مبارز و ترقي خواه فارسي زبان . شكستن مرزبندي و محدوديتهاي جنسيتي كه انگيزه نوشتن اين كتاب توسط مولف بود با انگ يزه شكستن مرزبندي و محدوديتهاي حاكم بر آزادي بيان نزد مترجم
تقويت شده است . خوشبختانه يا بدبختانه انگيزه ه اي اقتصادي سالهاست كه از ذهن يك مترجم رخت بربسته است، پس هيچ دليلي براي عدم نشر الكترونيكي اين كتاب و دسترسي رايگان آن براي خدمت به  دانش رهايي بخش فمين يسم نمي بينم . خصوصا هيچ دليلي ن مي بينم نشر اين كتاب را منوط به اجازه نامه  يك مشت گوريل كنم . حتي حضور اين كتاب در وزارتخانه سانسور را توهين به اين كتاب م يدانم . مترجم
بودن چيز مهمي نيست . انتقال دانش و انديشه از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر، گردآوري صرف آرا و  نظري ات ديگران يا بالا بردن سطح فكر عامه نسبت به مسايل جنسي ... هيچكدام از اين منط قه اي پوچ  مبادله، دغدغه من براي ترجمه اين اثر نبوده است . مسئله مبارزه است . مبارزه براي بقا . زنده ماندن من از طريق همزيستي با جنبشي كه به من شخصيت مي بخشد . تنها شخصيتي كه در شرايط ستم مي توانيم
داشته باشيم، يعني شخصيت يك مبار ز. مبارزه براي سخن گفتن . سخن گفتن با مشاركت در زبان ديگري،  زباني كه شايد دور از دسترس باشد اما از زبان همسايه ام به من نزديك تر است . بنابراين من ترجمه را به خاطر زيستن در يك انديشه و مبارزه براي انديشه رهايي بخش آغاز كردم . اين از نظر من بيشتر شبيه  انتقال مهمات به جبهه است تا يك تبادل فرهنگي . جوديت باتلر كتاب خود را واكنشي مي داند درون
فمينيسم رايج و برعليه همان فمينيسم . ترجمه اين اثر نيز مي تواند در ايران همان نقش را ايفا كند : تقويت نظري فمينيسم درست از طريق بازنگ ري كلي بر آن.

معادل جنسيت و همچن ين gender معادل جنس را برگزيده ام و براي واژه sex در ترجمه براي واژه معادل تمايل جنسي را . ميان اين سه واژه در ترمينولوژي مطالعات جنسي تفاوت sexuality براي واژه بنياديني وجود دار د. در حالي كه جنسيت يك برساخته فرهنگي است، جنس بيشتر به بازنمودهاي جنسي و بيولوژيكي اندا مها اشاره مي كند . در مقابل تمايل جنسي به جهتگيري جنسي و كنش و رفتارهاي جنسي
gender معادل اجراگري را برگزيده ام . عبارت اصلي كتاب performance اشاره دارد . همچنين براي واژه است كه ترجمه تحت الفظي آن " معضل جنسيت ي" م يشود . با اين حال اين معضل معناي trouble آشفتگي در جنسيت را دارد و چون واژه معضل باري منفي دارد در حا لي كه نزد باتلر مفهو مي مثبت از آشفتگي مد نظر است، همان عبارت آشفتگي را برگزيده ام كه به اصل مطلب نزديك تر است .
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه خواننده با متني بسيار دشوار روبروست كه البته ناتوان يه اي انكار ناپذير من در ترجمه نيز دشواري را دو چندان كرده است . به همين خاطر تلاش كرده ام توضيحاتي به متن اضافه نمايم خصوصا درآنجايي كه مولف استلالي را مطرح مي كند . اين توضيحات با زيرخط مشخص است .
هرچند كه وارد نمودن توضيحات در ميان متن را كاري درست ن م يدانم اما از آنجايي كه عموم خوانندگان با نظريات و استدلالهاي رايج آك ادميكي فمينيستي خصوصا در اين سطح، آشنايي ندارند، لازم دانستم تا در مواقع لازم خواننده را با زمينه بحث كه در متن مستقيما اشاره ن م يشود، آشنا كنم .  به گمانم " زير خط " بتواند از اغتشاش متن اصلي با توضيحات مترجم، جلوگيري به عمل آورد .

 

فهرست مطالب
مقدمه مترجم ·
مقدمه ۱۹۹۹ ·
مقدمه ۱۹۹۰ ·
فصل اول : سوژه ها ي جنس / جنسيت / ميل
زنان به مثابه سو ژ هي فمينيسم ·
نظم اجباري جن س/ جنسيت / ميل ·
جنسي ت: شكست ه اي دوري بحث معاصر ·
نظ ري ه پردا زي دوگانگ ي، يگان گي و فراس وي آن ·
هويت، جنس و متافيزيك جوهر ·
زبان، قدرت و راهبردهاي جايگزين ·
فصل دوم : ممنوعيت، روانكاوي و توليد ماتريكس دگرجنسگرا
معاوضه انتقادي ساختارگرايي ·
لكان، ريور و راهبردهاي بالماسكه ·
فرويد و ماليخولياي جنسيت ·
پيچيدگي جنسيتي و محدوديت ها ي تعيين هويت ·
بازفرمول بندي ممنوعيت به مثابه قدرت ·
فصل سوم : كنش ها ي تنا ن هي واژگون كننده
سياست ها ي تنانه ژوليا كريستوا ·
فوكو، هركولين و سياست ناپيوستگي جنسيتي ·
مونيك ويتي گ: از هم پاشي تنانه و جنس ساختگي ·
جود ي ت باتلر ۵
از درونيت به اجراگري ه اي جنسيتي ·
نتيجه : از نقيضه به سياست ·
پانوشت


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]