به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو

استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 5 مهر ماه، 1394
بازدید: 34
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 96.79 Kb
تعداد صفحات : 9 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده :

 از ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺪل ﺳﺘﺎره ای (Star) و ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺧﻮدرو ﺑا ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻫزﻳﻨﻪ ﻫـﺎي آن ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ، ﺿـﺮوري و ﻻزم اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻛﺎراﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي Bus Networking  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑـﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮد (Node) و اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﻧﻮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ  ﺑﺎس(Bus) ﻣﺸﺘﺮك ، دﺳـﺘﻮرات ﻻزم ﺑـﻪ ﭘﻴﻐـﺎم ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮد ﻣﺮﻛﺰي روي ﺑﺎس ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻮدﻫﺎ ارﺳـﺎل ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . اﻣﻜـﺎن در ﻳﺎﻓـﺖ  اﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﻮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎلاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻧﻮد ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ از روي ﺷﻨﺎﺳﻪ، ﭘﻴﻐﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫر ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫـﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اوﻟوﻳﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ دﺳﺘﻮرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه اوﻟوﻳﺖ دﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻨﻴﺖ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﻣﻜـﺎن ﺑﺎﻓﺮﻳﻨﮓ  (Buffering)ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎم  در ﻣﺤﻞ ﻧﻮدﻫﺎ در ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ او ...


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]