به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

تبادل اطلاعات بین شبکه های MANET و اینترنت

تبادل اطلاعات بین شبکه های MANET و اینترنت
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 5 مهر ماه، 1394
بازدید: 32
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 183.80 Kb
تعداد صفحات : 9 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چکیده : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺳﻴﺎر ( Manet ) ، اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اﺧﻴﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet را ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ Tcp/Ip ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي Mant ﺑﺎ راﺑﻂ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻨﺎم Gateway ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ Gateway ﺑﺮاي آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ Ip ﺳﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داده ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ Aodv و ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ Tcp/Ip ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ Ip ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺎﻃﺮﺳﻴﺎر ﺑﻮدن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet، ازIp ﺳﻴﺎر(MIP) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳت ... .

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]