به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان مازندران نسبت به ميزان برخورداري آنها از مولفه هاي جو توانمندسازي در محيط كار

بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان مازندران نسبت به ميزان برخورداري آنها از مولفه هاي جو توانمندسازي در محيط كار
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: شنبه، 12 دي ماه، 1394
بازدید: 124
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 556.38 Kb
تعداد صفحات : 25 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

    هدف: اين پژوهش با هدف آگاهي از ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان مازندران نسبت به ميزان برخورداري آنها از مولفه هاي جو توانمندسازي در محيط كار انجام شده است.
روش: روش پژوهش پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. در اين پژوهش از پرسشنامه تعديل شده جو توانمندسازي اسكات و ژاف شامل 38 گويه و 9 مولفه (روشني هدف ها، روحيه، رفتار عادلانه، شناخت و قدرداني، كار تيمي، مشاركت، ارتباطات، محيط كار سالم، آموزش) در مقياس ليكرت استفاده شده است. جامعه آماري شامل تمامي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در استان مازندران مي باشد. داده ها با استفاده از آزمون t، تحليل واريانس و لوين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، بين ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان مازندران نسبت به ميزان برخورداري آنها از مولفه هاي جو توانمندسازي در محيط كار با توجه به جنسيت و رشته تحصيلي تفاوت معني داري وجود ندارد؛ ولي بين سابقه كاري، سمت سازماني و سطح تحصيلات تفاوت معني دار وجود دارد. نتايج بيانگر آن است مولفه «شناخت و قدرداني» و «مشاركت» با توجه به سابقه كاري از تفاوت معني داري برخوردار است؛ به طوري كه كمترين ميانگين در مولفه «شناخت و قدرداني» مربوط به كتابداران با سابقه كاري زير 5 سال و در مولفه «مشاركت» بيشترين ميانگين مربوط به كتابداران با سابقه كاري 15- 5 سال مي باشد. همچنين مولفه «كار تيمي» و «آموزش» با توجه به سمت سازماني داراي تفاوت معني دار مي باشند؛كمترين ميانگين در مولفه «كار تيمي» و بيشترين ميانگين در مولفه «آموزش» به روساي اداره شهرستان مربوط مي باشد. مولفه «رفتار عادلانه» و «شناخت و قدرداني» با توجه به مقطع تحصيلي داراي تفاوت معني داري مي باشد؛ در مولفه «رفتار عادلانه» كتابداران با سطح تحصيلي فوق ديپلم از كمترين ميانگين و در مولفه «شناخت و قدرداني» كتابداران با سطح تحصيلي ليسانس از بيشترين ميانگين برخوردار مي باشند. در نهايت، جو توانمندسازي در كتابخانه هاي عمومي استان در حد متوسط ارزيابي شده است و نياز است به مواردي چون عدالت در پرداخت، بهبود نظام ارزشيابي و پاداش، برآوردن نيازها و انتظارات كاركنان و ساير اقدامات توانمندساز توجه شود.
اصالت و ارزش: پژوهش حاضر مي تواند به عنوان يك جنبه پژوهشي نوين تلقي شود كه به صورت مشخص جو توانمندسازي در محيط كار را از ديدگاه كتابداران كتابخانه عمومي مورد توجه قرار داده است. نتايج حاصل از نظرسنجي مي تواند مديران و كتابداران كتابخانه هاي عمومي را در اجراي موفقيت آميز جو توانمندسازي و ادراك درست از آن در محيط كار ياري رساند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]