به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

مديريت اثربخش و كتابخانه هاي دانشگاهي ايران: تبيين ديدگاه هاي مديران و كاركنان بر اساس الگوي پارسونز

مديريت اثربخش و كتابخانه هاي دانشگاهي ايران: تبيين ديدگاه هاي مديران و كاركنان بر اساس الگوي پارسونز
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 54
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 182.86 Kb
تعداد صفحات : 16 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: هدف اين پژوهش بررسي عوامل اثربخشي سازماني شامل انطباق، كسب هدف، انسجام و مشروعيت در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران، از ديدگاه مديران و كاركنان است.
روش: روش تحقيق پيمايشي و از نوع كاربردي است و جامعه پژوهش، تمامي مديران و كاركنان كتابخانه هاي مركزي و دانشكده اي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بودند. از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده شد و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه تعديل شده استاندارد بود. روايي پرسشنامه، از طريق متخصصان و پايايي آن، از طريق آزمون آلفاي كرونباخ و بازآزمايي سنجيده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد كه از ديدگاه مديران، فقط بين ميانگين نمره هاي مولفه كسب هدف و حد مطلوب تفاوت وجود ندارد(p-value=0/137)؛ در حالي كه در ساير موارد از ديدگاه آنان تفاوت معنادار است. از ديدگاه كاركنان، بين ميانگين نمره هاي همه عوامل اثربخشي سازماني و حد مطلوب، تفاوت وجود دارد (p-value=0/000). مولفه «كسب هدف»، بااهميت ترين مولفه از ديدگاه مديران و مولفه «مشروعيت» مهم ترين مولفه از ديدگاه كاركنان كتابخانه هاي دانشگاهي ايران هستند. افزون بر آن، مشخص شد كه ميانگين ديدگاه مديران نسبت به ميانگين ديدگاه كاركنان، در همه مولفه هاي اثربخشي پارسونز (انطباق، كسب هدف، انسجام و مشروعيت) بالاتر بود؛ همچنين، مشخص شد كه تفاوت معناداري بين ديدگاه مديران و كاركنان كتابخانه هاي دانشگاهي ايران نسبت به مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي با توجه به چهار عامل اثربخشي پارسونز وجود دارد. بين ديدگاه مديران كتابخانه هاي دانشگاهي ايران بر حسب جنسيت با توجه به چهار عامل اثربخشي پارسونز، تفاوت معناداري وجود نداشت. در نهايت، مديران و كاركنان، اثربخشي مديريت كتابخانه هاي مورد بررسي را به ترتيب، در حدود سطح خوب و متوسط ارزيابي كردند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]