به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

الگوریتم بخشبندی مبتنی بر لبه برای تصاویر ماهوارهای SAR با استفاده از اتوماتای سلولی فازی بهینه شده

الگوریتم بخشبندی مبتنی بر لبه برای تصاویر ماهوارهای SAR با استفاده از اتوماتای سلولی فازی بهینه شده
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: amir
تاریخ ارسال: سه شنبه، 22 دي ماه، 1394
بازدید: 129
قیمت : 35,000 ریال
حجم فایل : 1.44 Mb
تعداد صفحات : 12 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

الگوریتم بخشبندی مبتنی بر لبه برای تصاویر ماهوارهای SAR با استفاده از اتوماتای سلولی فازی بهینه شده

چکیده
اخیراً پیشرفتهای زیادی در وضوح تصاویر SAR انجام گرفته و مطالعات زیادی نیز بر روی روشهای بخشبندی این تصاویر
برای ساخت و بهروز رسانی اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است. در این مقاله، الگوریتم اتوماتای سلولی فازی برای
بخشبندی تصاویر SAR پیشنهاد شده است. این نظریه ترکیب اتوماتای سلولی و قوانین فازی برای ایجاد یک مدل به نام
اتوماتای سلولی فازی است. در این مقاله از همسایگی هشت تایی مور استفاده شده است. سه متغیر به نام سلول اولیه، وضعیت
ایمنی سلولهای همسایه و سطح خاکستری سلولهای همسایه در هشت جهت مختلف مور بررسی شده و قوانین فازی بر روی
آنها اعمال شده است. سپس نتایج بر روی دو دسته از تصاویر آزمایش شدهاند. دسته اول تصاویر اپتیکی و شبیهسازی شدهی
SAR است که ابتدا با الگوریتم FCA بخشبندی شده و سپس با الگوریتم GA و AFS مقایسه میشوند. میزان درصد
خطای FCA پیشین و FCA پیشنهادی نیز محاسبه شده است. دسته دوم، تصاویر واقعی SAR است که پس از بخشبندی با
الگوریتم FCA ، با الگوریتمهای GA ، AFS ، ABC ، الگوریتم آستانهگیری مبتنی بر هیستوگرام و FCA پیشین مقایسه
شدهاند. نتایج آزمایشات نشان میدهد که روش ارائه شده نسبت به دیگر روشها برای بخشبندی تصاویر SAR به دلیل داشتن
دقت بیشتر در بخشبندی و خطای کمتر مناسبتر است.
کلیدواژه
بخش بندی تصاویر، رادار روزنه ترکیبی، اتوماتای سلولی، اتوماتای سلولی فاز


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]