به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

تحليل محتواي برنامه هاي توسعه آموزش عالي با تمرکز بر تغييرات ساختاري و کارکردي استقلال نظام دانشگاهي

تحليل محتواي برنامه هاي توسعه آموزش عالي با تمرکز بر تغييرات ساختاري و کارکردي استقلال نظام دانشگاهي
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: شنبه، 26 دي ماه، 1394
بازدید: 124
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 552.71 Kb
تعداد صفحات : 20 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

پرداخته شده است. مبانی نظري این تحقیق تلفیقی از تئوري سیستمها و نظریات ارائه شده در زمینههاي مدلهاي حکمرانی آموزش عالی و کارکردهاي استقلال دانشگاهی است. هدف از این تحقیق، بررسی و تشریح روند تغییرات ساختاري (مدلهاي سهگانه حکمرانی آموزش عالی) و کارکردي استقلال نظام آموزش عالی ایران، در طی برنامههاي پنجگانه توسعه است. بدین منظور از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی و مصاحبه استفاده شده است. هدف از تحلیل محتوا، بررسی میزان فراوانی مقولههاي مرتبط با مدلهاي حکمرانی آموزش عالی و کارکردهاي استقلال دانشگاهی در متن برنامههاي پنجگانه توسعه است. براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص هاي آمار توصیفی و استنباطی همانند آزمون مجذور کاي استفاده شده است. در بخش مصاحبه، از سؤالات نیمهساختاریافته براي جمعآوري اطلاعات استفاده شده است. یافتههاي تحقیق هم در سه بخش ارائه شد هاند که بخش اول شامل یافتههاي حاصل از تحلیل محتوا، بخش دوم شامل یافتههاي حاصل از مصاحبه با خبرگان موضوعی و بخش سوم نیز مشتمل بر مقایسه یافته هاي حاصل از تحلیل محتوا و مصاحبه است. در حالت کلی و با نگاهی به سیر تغییرات ساختاري (مدلهاي حکمرانی آموزش عالی) و کارکردي استقلال دانشگاهی در طول پنج برنامه توسعه، ملاحظه میشود که یک تغییر در جهتگیري و نگرش برنامهریزان و سیاستگذاران کشور، از مدلهاي حکمرانی دولت گرا به مدلهاي حکمرانی هومبولتی و بازارمحور ایجاد شده که به تبع این تغییر نگرش، میزان توجه به برخی از کارکردهاي استقلال دانشگاهی در طی برنامههاي سوم، چهارم و پنجم توسعه، بیش از سایر برنامهها بوده است. همین رابطه مثبت نشان دهنده تعامل بین ابعاد ساختاري و کارکردي استقلال دانشگاهی در طی برنامههاي توسعه است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]