به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تبریز

بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تبریز
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: senator
تاریخ ارسال: سه شنبه، 3 فروردين ماه، 1395
بازدید: 109
قیمت : 250,000 ریال
حجم فایل : 763.00 Kb
تعداد صفحات : 121 صفحه
پورسانت بازاریابی : 25%

اين پژوهش با عنوان «بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان» انجام شد. روش انجام اين تحقيق پیمایشی و ابزار اندازه¬گيري آن پرسشنامه بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP) و تست سازگاري بل استفاده شد. جامعه آماري اين تحقيق، کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهر تبریز می‌باشد. از بين اينها 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه¬گيري به شيوه طبقه‌اي تصادفي انجام شد. داده¬هاي بدست آمده از پرسشنامه¬ها با استفاده از برنامه spss نسخه 18 تحلیل گردید. از طريق همبستگی پیرسون به آزمون فرضيه‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین الگوهاي ارتباطي والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. بین جهت گيري گفت و شنود الگوهاي ارتباطي والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. بین جهتگيري همنوايي الگوهاي ارتباطي والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد.

فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده 2
مقدمه 3
بیان مسئله5 -4
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف و سوال های تحقیق  7
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها  8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه و مبانی نظری الگوهای ارتباطی خانواده15-10
سازگاری اجتماعی22-16
منابع سازگاری موثر 25-22
مراحل و مکانیزم سازگاری 29-25
نظریه های مختلف درباره ی سازگاری
نظریه فروید 51-30
نظریه موری   61-56
نظریه ژاک لان 64-61
نظریه های روانی اجتماعی و زیستی روانی65-64
نظریه های انسان گرایی74-65
نظریه های شناختی  83-74
پیشینه پژوهش   86-83

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه و نوع و روش تحقیق 88
جامعه آماری وشیوه تعیین تحقیق و حجم نمونه و روش نمونه گیری و روش و ابزار گرداوری اطلاعات 89
پرسشنامه الگوی ارتباط خانواده  و پرسشنامه سازگاری بل92-90
اعتبار و روایی پرسشنامه ها 94-92
روش اجرای تحقیق و روش تحلیل داده ها   95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
مقدمه و آمار توصیفی93-97
آمار استنباطی 109-102

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه و نتایج توصیفی111
نتایج استنباطی112
محدودیت های  تحقیق و پیشنهادات 113

 منابع و مأخذ 117-114


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]