به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارائه مدل مناسب آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی بخش تعاون

ارائه مدل مناسب آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی بخش تعاون
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: hidden
تاریخ ارسال: شنبه، 14 فروردين ماه، 1395
بازدید: 145
قیمت : 90,000 ریال
حجم فایل : 2.40 Mb
تعداد صفحات : 71 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده:

زندگی در دنیاي امروز، زندگی در حالت ثابت تغییر است. ظهور فناوري اطلاعات و از جمله مهم-ترین این تغییرات است. یکی از مهم¬ترین این چالش¬ها، پذیرش و به¬کارگیري خدمات دولت الکترونیک ازسوي شهروندان است. دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش است. این عوامل در قالب سه دسته متغیرهاي فردي، سازمانی و اجتماعی طبقه¬بندي شده و مورد بررسی قرار گرفته¬اند. پس از بررسی مبانی نظري پژوهش، عوامل مؤثر بر پذیرش الکترونیک شناسایی شده و پس از تنظیم پرسشنامه بر این اساس، در مرحله اول با استفاده از نظرات خبرگان فناوري اطلاعات به بررسی مؤلفه ها و شاخص هاي مطرح پرداخته شده است. نتایج نشان داده¬اند که توجه به ضرایب همبستگی بین عوامل اصلی تشکیل دهنده مدل پذیرش توسعه منابع انسانی سازمان به این مهم دست یابیم که در سازمانهای مورد مطالعه در این پژوهش به خوبی مدیران ارشد به سودمند بودن استفاده از آموزش الکترونیک و نیز سهولت و مزایای استفاده از آن بر توسعه منابع انسانی واقف هستند و نگرش مثبتی در زمینه بکارگیری آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی دارند. پس در زمینه های مذکور به خوبی آموزش یافته¬اند و به باورهای مثبتی در زمینه ارتباط این عوامل با توسعه منابع انسانی که از جمله مسائل روز دنیاست، دست یافته اند.

فهرست مطالب 

1-1)مقدمه    2
1-2)بیان مسئله    2
1-3) اهميت و ضرورت تحقیق    4
1-4)سئوالات تحقیق    5
1-4-1)سئوال اصلی:    5
1-4-1)سئوالات فرعی:    5
1-5)فرضیه¬هاي پژوهش:    6
1-5-1)فرضیه اصلی    6
1-5-1)فرضیههای فرعی    6
1-6)قلمرو تحقیق    6
1-6-1)قلمرو موضوعی:    6
1-6-2)قلمرو زمانی:    6
1-6-3)قلمرو مکانی:    6
2-1)مقدمه    8
2-1-1) آموزش چیست؟    9
2-1-2)تعاريف آموزش الكترونيكي    11
2-1-3) مزاياي آموزش الكترونيكي    13
2-1-4) زير ساختهاي ضروري براي آموزش الكترونيكي    15
2-1-5)انواع آموزش الكترونيكي عبارت اند از:    16
2-1-6) آموزش الكترونيكي و كتابخانه ها    17
2-2-1)توسعه منابع انسانی    21  -2-6-3) جو سازمانی مناسب برای فعالیت های تحقیق و توسعه       32
 2-2-8-پیشینه پژوهش...........................................    33
2-2-8-1پيشينة آموزش الکترونيکي    33
3-1) مقدمه:    38
3-2) روش تحقیق :    38
3-3)ابزار گرآوری داده ها:    38
3-4)تعيين حجم نمونه:    39
3-6)آزمون پایایی پژوهش:                                                                                       39
3-7)روش تجزيه و تحليل داده ها :    40
4-1)مقدمه    42
4-2 )بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي    42
4-2-1) جنسيت    42
4-2-2)میزان تحصیلات    43
4-2-3) رده سازمانی    44
4-2-4 ) سن    45
4-2-5)سنوات خدمت:    47
4-3  )آزمون فرضيات تحقيق    48
4-3 - 1)آزمون فرضيه فرعي اول    48
4-3-2 )آزمون فرضيه فرعي دوم    49
4-3-3 )آزمون فرضيه فرعي سوم    50
4-3-5 )آزمون فرضيه اصلی پژوهش    51
5-1)مقدمه    54
5-2) نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق    54
5-3)پیشنهادات    56
5-3-1) پیشنهادات منتج از فرضیات    56
5-3-2)پیشنهاد به سایر پژوهشگران    57
5-4) منابع    58


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]