به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي تاثير پارکينگ های هوشمند بر تامين توان راکتيو در شبکه های هوشمند با نيروگاه بادی بر اساس کنترل کننده غيرخطي مدلغزشي

بررسي تاثير پارکينگ های هوشمند بر تامين توان راکتيو در شبکه های هوشمند با نيروگاه بادی بر اساس کنترل کننده غيرخطي مدلغزشي
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 22 فروردين ماه، 1395
بازدید: 124
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 725.23 Kb
تعداد صفحات : 10 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكيده: در شبکههای هوشمند، چگونگي مديريت انرژی ذخيرهشده درپارکينگهای هوشمند ميتواند منجر به ارائه سرويسهای مختلفي، دردو حوزه توان اکتيو و راکتيو، در راستای بهبود وضعيت شبکه گردد. از سويي ديگر با افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده مانند نيروگاههای بادی و نيز به منظور باالبردن قابليت اطمينان اين نوع از توليدات، حل مشکالت آنها به ويژه در حالتهای گذرا نيز از اهم موضوعات در حوزه توان راکتيو در شبکههای هوشمند به حساب ميآيد. لذا به منظور بهرهوری هرچه بهتر پارکينگها، انتخاب کنترلکنندهای مناسب و مقاوم درشرايط مختلف شبکه، از اهميت بااليي برخوردار ميباشد. در اين مقاله استفاده از کنترلکننده مدلغزشي به منظور کنترل پارکينگها در حوزه توان راکتيو، پيشنهاد و دستيابي به اهداف بهبود پروفيل ولتاژ و بهبود عملکرد نيروگاه بادی در حالت گذرا با استفاده از اين روش کنترلي پيگيری شده است. روش کنترلي پيشنهادی بر روی شبکه استاندارد IEEE-9 Bus شبيهسازی شده و ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر در بهرهوری پارکينگها در حوزه توان راکتيو مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از شبيهسازی اين روش کنترلي نه تنها رديابي مناسب اهداف کنترلي در شرايط طبيعي شبکه، بلکه مقاوم بودن پارکينگها را در حاالت گذرا و تحت شرايط به وجود آمدن تغييرات پارامتريک در سيستم مورد مطالعه را نشان ميدهد. 

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]