به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

تاثير پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت بر وقوع تخليه جزئي در عايق ماشينهاي الکتريکي با استفاده از مدلسازي به روش اجزاء محدود

تاثير پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت بر وقوع تخليه جزئي در عايق ماشينهاي الکتريکي با استفاده از مدلسازي به روش اجزاء محدود
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 22 فروردين ماه، 1395
بازدید: 901
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 682.09 Kb
تعداد صفحات : 8 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكيده: يکي از عوامل اساسي در پيري زودرس عايق ماشينهاي الکتريکي، تخليه جزئي ناشي از درايو ادوات الکترونيک قدرت ميباشد. از اين رو ارائه روش مناسب جهت مدلسازي اين پديده، ميتواند به شناخت ميزان تاثير عوامل مختلف بر آن، کمک شاياني داشته بـاشد. در ارتبـاط با مدلسازي فرآيند تخليه جزئي تاکنون روشهاي گوناگوني معرفي شده است، اما هيچ يک به مدلسازي اين فرآيند در اثر پالسهاي ولتاژي ادوات الکترونيک قدرت نپرداختهاند. در اين مقاله مدلسازي تخليه جزئي با استفاده از روش اجزاء محدود جهت محاسبه شدت ميدان الکتريکي تحت 3.5a جهت محاسـبات شـدت TM پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت ارائه شده است. براي اين منظور از نرمافزار COMSOL Multiphysics ميدان الکتريکي به روش اجزاء محدود 1  )FEM( و اتصال همزمان آن با نرم افزار MATLAB جهت پيادهسازي الگوريتم فرآيند تخليه جزئـ ي
استفاده شده است. ميزان تاثير عواملي چون زمان خيز پالسهاي ولتاژي، فراجهش ولتاژي ايجادشده در هر پالس و نرخ باالي تکرار پالسهاي توليدي مدوالسيون عرض پالس، بر پديده تخليه جزئي مورد بررسي قرار گرفته است. 

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]