مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

حل مسئله مشارکت بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

حل مسئله مشارکت بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 22 فروردين ماه، 1395
بازدید: 57
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 1.17 Mb
تعداد صفحات : 14 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكیده: باگذشت زمان سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تامین برق شبکههای قدرت هر روز بیشتر میگردد. حل بهینه مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی )Unit Commitment( در حضور منابع تجدیدپذیر به دلیل ورود پارامترهای جدید ناشی از این منابع همانند منحنی تولیدد غیدر -یکنواخت و وجود عدم قطعیت باال یک مسئله بهینهسازی پیچیده است. در این مقاله مسئله مشارکت بهینه واحدهای تولیدی حرارتی در یک دوره روزانه در حضور منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی )Harmony Search Algorithm( حل گردیده است. جهت حفظ شکل کلی در حدل معدادالت پخش بدار اقتصادی هزینههدای تولید منابع تجددیدپدذیر نیز بهصورت یک  معادله درجهدو مدل سازی شده و در معادالت پخش بار اقتصادی، وارد شده است. نتایج نشان میدهدد کده هدزینههدای بهرهبرداری برای سیستم 11 واحدی در حضورنیروگاههای تجدیدپذیر کمتر است. همچنین جهت مقایسه توانایی الگوریتم در حل مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی، جوابهای به دستآمده برای حالت بدون وجود منابع تجدیدپذیر با روشهای دیگر مقایسه شده است.

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]