به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارائه چارچوبي برای مديريت انرژی خانه هوشمند: برنام هريزی بهينه تجهيزات خانگي و برنامه ريزی بهينه بهر هبرداری از منابع انرژی تجديدپذير

ارائه چارچوبي برای مديريت انرژی خانه هوشمند: برنام هريزی بهينه تجهيزات  خانگي و برنامه ريزی بهينه بهر هبرداری از منابع انرژی تجديدپذير
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 22 فروردين ماه، 1395
بازدید: 62
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 927.69 Kb
تعداد صفحات : 14 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكيده: سهم عمده مصرف بخش خانگي ازي کطرف و پيشرفت های تکنولوژی صورتگرفته از طرف ديگر توجه محققان را به مديريت مصرف و پاسخگويي بار در بخش خانگي جلب نموده است. در اين مقاله يک خانه هوشمند در نظر گرفته شده است که دارای تجهيزات خانگي قابل کنترل و برنامهريزی بوده و همچنين مجهز به منابع انرژی تجد يدپذير و ذخيرهساز انرژی )مانند باتری و خودرو الکتريکي( است. خانه مذکور قادر به مبادله توان با قيمت زمان– حقيقي با شبکه است. در اين مقاله روشي برای حداقلکردن هزينه برق خانه هوشمند پيشنهاد شدده اسدت . هددف ارائده چارچوبي جديد برای برنامه ريزی زمان استفاده از تج هيزات خانگي، تعيين زمان شارژ و دشارژ منابع ذخيره ساز و بهرهبدرداری از مندابع اندرژی تجديدپذير، با رعايت قيود بهره برداری و کارکرد تجهيزات خانگي، منابع انرژی تجديد پذير و ذخيرهساز انرژی است، به طوریکه هزينه برق مصرفي حداقل گردد. مدل رياضي مسئله از نوع برنام هريزی خطي عدد صحيح است که با نرمافزار GAMS حل شده است. مطالعات عددی بيانگر کارايي روش پيشنهادی در برنامهريزی خانه هوشمند است. 

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]