به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارتباط مغز-رايانه دوبعدي مبتني بر توجه انتخابي ديداري به کمک سیگنالهاي MEG

ارتباط مغز-رايانه دوبعدي مبتني بر توجه انتخابي ديداري به کمک سیگنالهاي MEG
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 22 فروردين ماه، 1395
بازدید: 119
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 1.21 Mb
تعداد صفحات : 10 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكیده: شناخت حالتهاي مغزي انسان خصوصاً پديده »توجه« بهعنوان يکي از بارزترين فعالیتهاي شناختي مغز، در بسیاري از بیماريهاا مانناد نقص توجه - پر تحرّکي، درخودماندگي، نقص عصب، نقص عضو و همچنین در بسیاري از زمینهها نظیر تصام یمگیا ري، درماان اعت یا اد، يا ادگیري، دروغسنجي، ارتباط مغز- رايانه، رانندگي، نگاهباني اماکن حفاظتي، سوزنباني قطار و خلباني کاربرد دارد. هدف اصلي اين مقاله، ارائاه روشا ي کاارا براي ارتباط مغز-رايانه )BCI( دوبُعدي مبتني بر »توجه انتخابي ديداري« با استفاده از سیگنالهاي MEG است. توجه انتخابي، يک فرآيند شناختي است که در آن شخص تمرکز خود را بهطور انتخابي روي يک وجه قرار داده و وجوه ديگر و نیز برخي عوامل منحرفکننده را ناديا ده ما يگیا رد. دراين مقاله، به علت خواص خوب سیگنال مغزي MEG، از آن بهعناوان سایگنال کنترلا ي در BCI اساتفاده ما يشاود. پا از پا یشپاردازش داده،ويژگيهايي نظیر ضرايب موجک دابشیز و آنتروپي تقريبي از سا یگنال MEG اساتخرا ما يشاوند. معماوًً تماام ويژگا يهاا ي اساتخراج ي بارا ي دستهبندي مفید نیستند، بنابراين از الگوريتم تحلیل مؤلفههاي اصلي )PCA(، باراي انتخااب مناساب تارين دساته ويژگاي هاا اساتفاده ما يشاود.ويژگيهاي بهینه استخرا شده، به يک ماشین بردار پشتیبان با هستههاي چندجملهاي، تابع پايه شعاعي و همچنین ماشین بردار پشتیبانموجک)WSVM( با هستههاي مورلت و کاله مکزيکي براي طبقهبندي داده ميشوند. درنهايت اين مقاله ميتواند محل حضور محرک را با درصاد صاحتمتوسط 26/62% به کمک دستهبندي کننده با هسته مورلت از روي سیگنال MEG تشخیص دهد. از مطالعه نواحي مختلف مغزي مشاهده ميشود،بیشترين درصد صحت، مربوط به نواحي پیشاني و گیجگاهي است. از نتايج تحقیق ميتوان براي شناسايي بهتر نواحي مختلف مغز در حالت توجه انتخابي ديداري استفاده کرد. نتايج شبیهسازي بیانگر مؤثر بودن اين روش در کاربردهاي BCI با صحت 26/62% است.

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]