به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

شناسايي چهره بر اساس ظاهر در رشته هاي ويدئويي

شناسايي چهره بر اساس ظاهر در رشته هاي ويدئويي
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
بازدید: 617
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 1,000.61 Kb
تعداد صفحات : 9 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكیده: در چند سال گذشته شناسايي چهره بر اساس ويدئو مورد توجه زيادي قرار گرفته است. در روش شناسايي چهره بر اساس ويدئو، مشکالتي همچون تغییر شدت روشنايي، چرخش سر، پوشش قسمتي از چهره، تفکیکپذيري پايین تصوير، وجود دارد. هدف از اين پژوهش ارايه يکک روش جهت شناسايي چهره بر اساس ويدئو جهت حل مشکالت چرخش سر، تغییر شدت روشنايي و انسداد قسمتي از چهره است. در اين تحقیق ابتکدا جهت حذف تصوير زمینه، چهره در فريمهاي ويدئو تشخیص داده ميشود. سپس تصاوير هر مجموعکه بک کر روي منیفولکد بک کهصک کورت غیرخطکي توزيعيافته را با استفاده از روشهاي مناسبي خوشهبندي ميکنیم. تعیین تعداد خوشهها و مدلهاي خطي کامالً هوشمندانه بوده و با اجکراي ايکن روش، بکا توجکه بکه حرکات سر تعداد خکوشههکاي متفاوت براي هر رشته ويدئويي به دست ميآيد. دو روش جهت خوشهبندي و بک هدسکت آمکدن مدلهاي خطي پیشنهاد ميگردد. براي انجام شناسايي از محاسبه فاصله بین منیفولدهاي غیرخطي استفاده ميشود که از ترکیب دو روش تشکیل يافته است. در روش اول از فاصله بین خوشههاي بهدستآمده که بهعنوان زير فضاي خطي درنظر گرفته ميشوند استفاده ميگردد و در روش دوم از فاصله بین فريمهاي کلیدي هر خوشه جهت شناسايي استفاده ميشود. در نهايت نتايج بهدستآمده با روشهاي ديگر مقايسه ميگردد.

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]