به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

گسترش ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي با عملگر تصحيح برچسب

گسترش ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي با عملگر تصحيح برچسب
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
بازدید: 153
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 930.80 Kb
تعداد صفحات : 16 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكيده: الگوهای طراحي، راهحلهای اثباتشده و قابلاطميناني هستند که برای پاسخ به برخي از مساالل باا رخاداد مکارر در طراحاي نار افازار شيءگرا، اراله شدهاند. شناسايي آنها در کد، بهمنزله بازيابي طرح و هدف طراح و سهولت در امار نگهداشات پایيری اسات . ازآنجاکاه ساهولت در نگهداشتپیيری سيستم بسيار مهم و اجتنابناپیير است، لیا توليد ابزارهای خودکار برای شناسايي الگوها، موردتوجه محققين قرارگرفته است. اکثر ابزارهای شناسايي کنوني درصد بازيابي بااليي دارند. اما در شناسايي الگوها، خصوصاً با ساختار و عملکرد مشابه، مثبت کاذب بااليي توليد ميکنند. لیا تحقيقاتي در پااليش خروجي ابزارها، برای حیف مثبتهای کاذب نيز شروع شده است. در ايان مقالاه بارای اولاين باار يا روش »تصاحيح برچسب« اراله شده است. روش فوق، ابتدا مثبتهای کاذب را شناسايي و سپس هويت صحيح آنها را به کم يا مجموعاه معيار هاای جدياد تعيين ميکند. خاودکارسازی روش با دادهکاوی است و نتايج حاصل، با دقت يادگيری 89/2% در دساته بنادی »چندبرچسابه «، باا ماد 89/2% در دستهبندی »يکي در مقابل همه« و مد111% در دستهبندی »دوبهدو« خروجي ابزارها را تصحيح ميکند. 

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]