به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

پایان‌نامه بررسي رابطه بين مديريت مشارکتي و ميزان خلاقيت مديران مدارس ابتدايي شهرستان

پایان‌نامه بررسي رابطه بين مديريت مشارکتي و ميزان خلاقيت مديران مدارس ابتدايي شهرستان
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: baharanecafe
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 12 خرداد ماه، 1395
بازدید: 166
قیمت : 200,000 ریال
حجم فایل : 1,021.07 Kb
تعداد صفحات : 90 صفحه
پورسانت بازاریابی : 20%

 

چکيده:
مديريت مشارکتي، فلسفه نويني است که با تأکيد بر مشارکت کارکنان در اداره امور سازمان‌ها و اعتقاد به تعهد و شأن و منزلت منابع انساني، دستيابي به کيفيت برتر زندگي کاري را هدف خود قرار داده است. اهميت مديريت مشارکتي تا بدان حدي است که دانش پژوهان از جمله (لي پرستون و جميز پست) يک دهه پيش مشارکت را «سومين انقلاب» در مديريت خواندند. مديريت مشارکتي ابزاري است بسيار کارآمد بر پايه انگيزش تحول ساز در مديريت، به گونه اي که با بکارگيري آن در کشورهاي توسعه يافته توانسته اند گام هاي بسيار بلند و سريعي در مسير توسعه و رشد بردارند صاحبنظران رشته مديريت عقيده دارند که مهمترين جهش تکنولوژي و اقتصادي همانا بکارگيري فراگير نظام مديريت مشارکتي است مهمترين عامل براي موفقيت سازماني که مي خواهد در جهت بهبود مداوم قرار داشته باشد، مشارکت دادن کارکنان در امور سازمان است. بنابراين انجام پژوهش هايي در اين زمينه مي تواند در نظام آموزش کشورمان به طور مؤثري تأثير گذار باشد و خلاقيت را از طريق اعمال مديريت مشارکتي به نظام آموزشي شناسايي کرد. جامعه آماري مورد مطالعه در پژوهش حاضر کليه مديران مدارس ابتدايي شهرستان نیشابور در سال تحصيلي 93-92 مي باشد تعداد آنها 96 نفر مي باشد. در پژوهش حاضر جهت بررسي رابطه مديريت مشارکتي با خلاقيت مديران از پرسشنامه استاندارد که توسط محمد باقر جوزاني و محمد رضا باقري تهيه شده است استفاده مي شود. در تجزيه و تحليل فرضيه اصلي ما به بررسي رابطه بين مديريت مشارکتي و ميزان خلاقيت مديران مي پردازيم با توجه به اينکه ما به قطعيت يک آزمون بسنده نکرديم از دو آزمون در يک گروه استفاده کرديم اين آزمون ها به ترتيب پيرسون و اسپيرمن مي باشند که در ميان آزمون هاي آماري يکي از شناخته شده ترين آزمون ها مي باشند نتايج بدست آمده حاکي از آن است که مقدار sig در آزمون پيرسون (0.022) و در آزمون اسپيرمن (0.009) است و با توجه به اينکه مقدار اين sig ها از مقدار 0.05 کمتر مي باشند sig< 0.05پس فرض H0 رد مي شود و رابطه معنا داري بين مؤلفه ها وجود دارد بنابراين به اين نتيجه مي رسيم که بين مديريت مشارکتي و ميزان خلاقيت مديران رابطه معناداري وجود دارد.

فصل اول: کليات تحقيق
1-1 مقدمه2
1-2 بيان مسأله3
1-3 اهداف پژوهش5
الف) هدف کلي5
ب) هدف هاي جزئي5
1-3 فرضيات پژوهش5
الف) فرضيه اصلي5
ب) فرضيه هاي فرعي5
1-5 ضرورت و اهميت پژوهش6
1-6 تعاريف متغيرها8
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
 بخش اول: خلاقيت
2-1 مفاهيم خلاقيت10
2-1-1  خلاقيت به عنوان يک توليد10
2-1-2 خلاقيت به عنوان يک فرايند10
2-1-3 خلاقيت به عنوان يک مهارت11
2-1-4 خلاقيت به عنوان يک سري شرايط محيطي11
2-2 خلاقيت چيست؟ و به چه کار مي آيد؟12
2-2-1 خلاق يعني چه؟12
2-2-2 صفات يک فرد خلاق14
2-3 مديريت خلاقيت چيست؟15
2-6 مفهوم خلاقيت 19
2-7 موانع به هدف رسيدن خلاقيت افراد 22
2-8 چگونگي خلاقيت23
2-9 تعريف خلاقيت24
2-10 آيا شما نيز خلاق هستيد؟ 26
2-12 شخصيت خلاق27
2-13 ويژگيهاي افراد خلاق27
2-14 عوامل مؤثر در خلاقيت28
2-15 اهميت ساختار کلاس درس در رشد خلاقيت30
 2-16 عوامل ايجاد خلاقيت در کودکان 32
2-17 روش هاي گسترش خلاقيت34
2-18 اصول پرورش خلاقيت34
2-19  روشهاي آموزش خلاقيت36
2-20 برنامه ريزي براي استفاده از تمرينات پرورش خلاقيت37
2-21 اصول تورنس در رابطه با خلاقيت38
2-22 راههاي پرورش خلاقيت39
بخش دوم: مديريت مشارکتي
2-23 تعريف مشارکت40
2-24 تعريف مديريت مشارکتي41
2-25 سير تکوين مديريت مشارکتي 43
2-26 دلايل عمده تمايل به مديريت مشاركتي توسط سازمان‌ها44
2-27 ويژگيها و عناصر محيط مشاركتي 45
2-28  هدف مديريت مشارکتي46
2-29 مزاياي مديريت مشاركتي 47
2-30  نظريه‌هاي تببين کننده مديريت مشارکتي48
2-30-1 نظريه‌هاي انگيزشي48
2-30-1-1 تئوري انگيزه پيشرفت مک کله لند48
2-30-1-2 تئوري دوعاملي انگيزشي هرزبرگ48
2-30-1-3 نظريه انتظارات 49
2-31 الگوي اقتضايي50
1-31-1 الگوي تانن بام و اشميت 50
2-31-2 مدل مشاركت در تصميم يا تئوري اقتضايي وروم، يتون و جاگو50
2-32 ابعاد  مشاركت در تصميم گيري 52
2-33 ويژگي هاي سازمان هاي مشارکت جو 53
2-34 اجزاء کليدي براي اجراي مشا رکت کارکنان55
2-35 بررسي پژوهش هاي انجام شده پيرامون موضوع خلاقيت و مديريت مشارکتي56
2-35-1 پژوهش هاي انجام شده پيرامون موضوع خلاقيت و مديريت مشارکتي در خارج از کشور56
2-35-2 پژوهش هاي انجام شده پيرامون موضوع خلاقيت و مديريت مشارکتي در داخل کشور58
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1مقدمه61
3-2روش تحقيق62
3-3 جامعه آماري63
3-4 نمونه و روش نمونه گيري63
3-5 روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات63
3-6 ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري64
3-7 ابزار و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها65
3-8 شيوه تجزيه و تحليل داده ها65
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1آزمون فرضيه ها67
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه76
5-2 نتيجه گيري76
5-3 پيشنهادهات78
5-4 محدوديت ها78

منابع و مآخذ80
پرسشنامه82

 


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]