به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

اموزش وبلاگ نویسی از0تا100

اموزش وبلاگ نویسی از0تا100
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: Baranrad
تاریخ ارسال: شنبه، 6 خرداد ماه، 1396
بازدید: 92
قیمت : 40,000 ریال
حجم فایل : 3.66 Mb
پورسانت بازاریابی : 10%
وقتی حرف ازاموزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽوکتاب وبلاگ ندیسی میشودمیگویندوبلاگ نویسی ﻫﻢ ﻣﮕﺮ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؟ راﺳﺖ ﺑﺮو ﺳﺮ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه وﺑﻼگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼﮔﻔﺎ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﮐﻦ و وﺑﻼگ ﺑﻨﻮﯾﺲ، ﻫﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﯽ از ﺑﺨﺶ راﻫﻨﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮ . ﻫﻤﯿﻦ. وﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ .... وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ وب ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺑﻼگ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وب را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ، از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﺤ ﺘﻮاي وﺑﻼگ اﺳﺖ ، ﻓﻮت و ﻓﻨﻬﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد و ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ، ﺗﮑﻨﯿﮏ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ وﺟﻮد دارد! وﺑﻼگ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ، ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ دﯾﺪه اﯾﺪ؟ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ وﺑﻼگ . ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ وﺑﻼگ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ. ﺑﯿﺶ از90 درﺻﺪ از8 و ﺧﻮرده اي ﻣﯿﻠﯿﻮن وﺑﻼگ ﻓﺎرﺳﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪﮔﺎن وﺑﻼگ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ وﺑﻼﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و رﻓﺘﻪ ﭘﯽ ﮐﺎرش .ﺣﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻫﻢ ﭘﺴﻮرد ﻻﮔﯿﻨﺶ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ . ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﺑﻼﮔﻬﺎ ﻣﺮده. اﻣﺎ آن ده درﺻﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰي ﺣﺪود800 ﻫﺰار وﺑﻼگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﯾﺐ ده ﺳﺎل وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ درreporter.ir و ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮔﺰارش و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎره وﺑﻼﮔﻬﺎ ، ﺣﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدآوري اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﻣ ﯿﺰم و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ و در ﻋﻮض ﯾﮏ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺎي ﮐﺎر وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ، ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ وﺑﻼگ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎر و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه زده اﻧﺪ. ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺪارم و ﻓﻘﻂ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﮔﺮدآوري ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﺮاغ راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]